PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 4 | 21-28
Article title

Metoda PNF w odniesieniu do wytycznych Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) dotyczących leczenia zachowawczego osób ze skoliozami / PNF method in relation to the guidelines of Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) for conservative treatment of people with scoliosis

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) jest międzynarodową organizacją wyznaczającą standardy leczenia osób ze skoliozami i prowadzenia badań naukowych w tej dziedzinie. Standardy leczenia uwzględniają konieczność stosowania fizjoterapii. Wytyczne SOSORT określają jakie warunki powinny spełniać metody fizjoterapii stosowane w procesie leczenia. Jedną z koncepcji stosowanych na świecie w procesie leczenia zachowawczego osób ze skoliozą jest metoda Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF). International PNF Association (IPNFA) tworzy standardy nauczania, stosowania metody PNF i prowadzenia badań naukowych związanych z koncepcją. Cel: Celem pracy jest proba wykazania zgodności założeń metody PNF z wytycznymi SOSORT dotyczącymi leczenia zachowawczego skolioz. Materiał i metody: Do analizy wykorzystano rekomendacje SOSORT stworzone w latach 2005 - 2012 oraz informacje i wiedzę zgodną z aktualnymi ustaleniami International PNF Association (IPNFA). Wyniki: W pracy wykazano zgodność założeń metody PNF z wytycznymi SOSORT odnoszącymi się do fizjoterapii takimi jak: indywidualne planowanie leczenia, ukierunkowanie na główne cele leczenia (zatrzymanie progresji skrzywienia, poprawa funkcji układu oddechowego, zmniejszenie dolegliwości bólowych, względy estetyczne) oraz możliwość specjalistycznego oddziaływania na deformacje kręgosłupa (autokorekcja kręgosłupa i miednicy w trzech płaszczyznach, stabilizacja postawy, trening czynności codziennych, edukacja zdrowotna). Wstępne badania wykazują pozytywny wpływ wybranych wzorców metody PNF na parametry posturalne osób ze skoliozą. Wnioski: Szczegółowo opisana struktura metody PNF może być wykorzystana przy planowaniu badań naukowych. Konieczne jest prowadzenie badań mających na celu wykazanie skuteczności metody PNF w procesie leczenia osób ze skoliozą.
EN
Introduction: Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) is an international organization which determines standards for scoliosis treatment and research. Physiotherapy is a necessary part of treatment standards. SOSORT indicates which conditions must be fulfilled by physiotherapy methods in order to be used for scoliosis treatment. One of the concepts used worldwide in the process of scoliosis conservative treatment is Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF). International PNF Association (IPNFA) establishes the PNF teaching standards, application and related research. Aim: The goal of this work is to demonstrate conformity PNF method to SOSORT guidelines for conservative treatment of people with scoliosis. Material and methods: SOSORT recommendations set in 2005-2012 were used to analyze knowledge and information, according to the newest IPNFA agreements. Results: Conformity PNF method to SOSORT guidelines can be observed in: personal treatment planning; focus on treatment goals (stopping the progression of curvature, breathing function improvement, reduction in pain, aesthetic issues), possibility of special effects on the spine deformity (autocorrection of the spine and pelvis in three planes, stabilization of the posture, activities of the daily living and general health education). The positive influence of the selected PNF patterns on postural parameters of individuals with scoliosis was observed in the initial studies. Conclusions: Described in details structure of PNF method can be used in the planning of research. It is necessary to conduct research to demonstrate the effectiveness of PNF method in the treatment of people with scoliosis.
Keywords
Publisher

Year
Volume
28
Issue
4
Pages
21-28
Physical description
Dates
published
1 - 12 - 2014
online
9 - 5 - 2015
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Rehabilitacji, Katedra Rehabilitacji, Warszawa
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Rehabilitacji, Katedra Rehabilitacji, Warszawa
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Rehabilitacji, Katedra Rehabilitacji, Warszawa
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Rehabilitacji, Katedra Rehabilitacji, Warszawa
 • Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej ORTHOS, Warszawa, orthosas@wp.pl
References
 • 1. Grivas TB, Burwell GR, Vasiliadis ES, Webb JK. A segmental radiological study of the spine and rib-cage in children with progressive Infantile Idiopathic Scoliosis. Scoliosis 2006, 1:17.
 • 2. Weinstein SL. Natural history. Spine 1999; 24:2592-2600.[WoS][PubMed][Crossref]
 • 3. Negrini S, Antoninni GI, Carabalona R, Minozzi S. Physical exercises as a treatment for adolescent idiopathic scoliosis. A systematic review. Pediatric Rehabilitation 2003; 6:227-235.
 • 4. Weiss HR, Weiss G, Petermann F. Incidence of curvature progression in idiopathic scoliosis patients treated with scoliosis in-patient rehabilitation (SIR): an age- and sex-matched controlled study. Pediatr Rehabil 2003; 6(1):23-30.[PubMed]
 • 5. Romano M et al. Exercises for adolescent idiopathic scoliosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, 2.[WoS]
 • 6. Weiss HR et al. Indications for conservative management of scoliosis (guidelines) SOSORT guideline committee. Scoliosis 2006, 1:5.
 • 7. Negrini S et al. 2011 SOSORT guidelines. Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis 2012, 7:3.
 • 8. Ferraro C, Masiero S, Venturin A. Effect of exercise therapy on mild idiopathic scoliosis. Europa Medicophysica 1998; 34: 25-31.
 • 9. Den Boer WA, Anderson PG, v Limbeek J, Kooijman MA. Treatment of idiopathic scoliosis with side-shift therapy: an initial comparison with a brace treatment historical cohort. Eur Spine J 1999; 8(5):406-410.[Crossref]
 • 10. Mamyama T, Kitagawal T, Takeshita K, Nakainura K. Side shift exercise for idiopathic scoliosis after skeletal maturity. Stud Health Technol Inform 2002; 91:361-364.
 • 11. Durmala J, Dobosiewicz K, Kotwicki T, Jendrzejek H. Influence of asymmetric mobilisation of the trunk on the Cobb angle and rotation in idiopathic scoliosisin children and adolescents. Ortop Traumatol Rehab 2003; 5(1):80-85.
 • 12. Otman S, Kose N, Yakut Y. The efficacy of Schroth s 3-dimensional exercise therapy in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis in Turkey. Saudi Med J 2005; 26(9):1429-1435.
 • 13. Lehnert-Schroth C. Dreidimensionale Skoliosebehandlung 6th edition., Urban/Fischer, Munchen; 2000.
 • 14. Negrini S, Negrini A, Romano M, Verzini N, Parzini S. A controlled prospective study on the efficacy of SEAS.02 exercises in preventing progression and bracing in mild idiopathic scoliosis. Stud Health Technol Inform 2006; 123:523-526.
 • 15. Mooney V, Gulick J, Pozos R. A preliminary report on the effect of measured strength training in adolescent idiopathic scoliosis. J Spinal Disord 2000; 13(2):102-107.[PubMed][Crossref]
 • 16. Adler S, Beckers D, Buck M. PNF in Practice. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2013.
 • 17. Stępień A. PNF - limitations and possibility in pediatric physiotherapy”. Congress materials. Annual General Meeting IPNFA, Seoul, Korea, 2013; 35-39.
 • 18. Stępień A. Skolioza nerwowo - mięśniowa - zastosowanie metody PNF z elementami terapii manualnej. Materiały konferencyjne. Sympozjum „Dysfunkcje narządu ruchu u dzieci - zastosowanie metod oraz ich łączenie w kompleksowej rehabilitacji medycznej”. Fundacja Promyk Słońca, Wrocław, 2013; 10-14.
 • 19. ICF. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF 2001). Centrum Systemow Informacyjnych, 2009.
 • 20. Stępień A, Graff K, Podgurniak M. Efekty jednorazowego zastosowania bilateralnych wzorcow kończyn dolnych metody PNF i stymulacji asymetrycznego oddychania u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną. Postępy Rehabilitacji, 2014; 3(9): 36.
 • 21. Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, Rigo M, Zaina F. Guidelines on Standards of management of idiopathic scoliosis with corrective braces in everyday clinics and in clinical research. SOSORT Consensus 2008. Scoliosis 2009, 4:2.
 • 22. Weiss H et al. Physical Exercises in the Treatment of Idiopathic Scoliosis at Risk of brace treatment-SOSORT Consensus paper 2005. Scoliosis 2005.
 • 23. Kotwicki T et al. Methodology of evaluation of morphology of the spine and the trunk in idiopathic scoliosis and other spinal deformities - 6th SOSORT consensus paper Scoliosis 2009; 4:26.
 • 24. Romano M, Negrini S. Manual therapy as a conservative treatment for adolescent idiopathic scoliosis: a systematic review. Scoliosis 2008, 3:2.[PubMed]
 • 25. Stępień A, Seyfried A, Krawczyk M, Graff K. Wpływ deformacji kręgosłupa na sposob obciążania stop w czasie chodu u osob ze skoliozą idiopatyczną. Postępy Rehabilitacji 2007; 2: 13-20.
 • 26. Syczewska M, Graff K, Łukaszewska A, Gorak B. Gait pat tern of children with scoliosis. 1-st Joint ESMAC - GCMAS Meeting. Amsterdam 2006.
 • 27. Syczewska M, Graff K, Kalinowska M, Szczerbik E, Domaniecki J. Influence of the structural deformity of the spine on the gait pathology in scoliotic patients. Gait & Posture 2012; 12 (2), 209-213.
 • 28. Stępień A, Graff K, Podgurniak M. A short - time effect of one- session application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) bilateral leg pattern used with Contract Relax technique and asymmetrical breathing in girls with adolescent idiopathic scoliosis (AIS).The International Congress on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, Congress Materials, 2014, 74, OPOS2/018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.